اگر ایران به جز ویران سرا نیست من این ویرانسرا را دوست دارم!

من عاشق ایرانم

من عاشق ایرانم

وطن فقط زمین ایران نیست

وطن که این کوه و این بیابان نیست

وطن دل مردمان ایرانیست

وفا و مهر زنان ایرانیست

وطن هزاران هزار سال احساس

تمام اندیشه های ایرانیست

تکه ای از وطن شب یلداست

تکه ای صبح روز نوروز است

تکه ای متن لوحه ی کوروش

که اساس حقوق امروز است

تکه ای هم دل شکسته ی ماست

مرحمش وحدتی دل افروز است

من و صدها هزار ایرانی

وارث یک خزانه فرهنگیم

وارث آن عدالتی که گذشت

وارث خط زدن به هر جنگیم

هر که غمخوار میهن و وطن است

یاور و غمگسار هم وطن است

فرق اگر بین هر دو ایرانیست

فرق بین دو عضو یک بدن است

من عاشق ایرانم

من عاشق ایرانم

[ شنبه ۲۵ خرداد۱۳۹۲ ] [ 19:48 ] [ سارا داوودی ]

[ ]